De laatste jaren is het besef gegroeid dat groen in belangrijke mate bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Mensen hebben groen nodig in hun omgeving om zich lichamelijk en geestelijk goed te voelen. Maar daarnaast kan het ook een bijdrage leveren aan de oplossing van andere actuele maatschappelijke opgaven zoals bijvoorbeeld het tegengaan van klimaatverandering en van biodiversiteitsverlies en ook het vergroten van duurzaamheid.

Toch is een groot deel van onze leefomgeving nog in grote mate van steen en beton. Daarom ontwikkelde de VHG een aantal jaren geleden het concept van de  Levende Tuin om de mogelijkheden én meerwaarde van groen in tuinen voor het voetlicht te brengen. Dit jaar werd een (vernieuwd) handboek ontwikkeld die niet alleen maar over tuinen gaat, maar jet concept oprekt tot onze hele leefomgeving en laat zien hoe groen daar in positieve zin aan bijdraagt.

Het handboek speelt in op actuele ontwikkelingen, maakt gebruik van bevindingen uit onderzoek, zoals bijvoorbeeld uitgevoerd in het kader van de Groene Agenda en laat inspirerende voorbeelden zien uit de praktijk.

Op basis van de vier pijlers Klimaat, Mens, Natuur en Economie is het handboek ingedeeld in 18 verschillende thema’s.  Ook is gekeken naar de toepassing voor verschillende doelgroepen.

Particulieren willen vaak een groenere tuin maar denken dat die duurder is of veel onderhoud vraagt. Ook ontbreekt het hen vaak aan kennis van planten, ontwerp en aanleg.

Voor bedrijven heeft groen een positief effect op hun imago. Bedrijven in een groene omgeving hebben een grotere aantrekkingskracht op werknemers en klanten.. Bovendien is een groene werkomgeving gezonder. Werknemers voelen zich prettiger en zijn productiever. Groen draagt bij aan minder ziekteverzuim, minder energieverbruik en dus aan ook lagere bedrijfskosten.

Een groene school heeft een positieve invloed op het concentratievermogen en de cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Ook worden zij er uitgedaagd om meer te bewegen en te spelen. Op groene schoolpleinen wordt minder gepest. Bovendien kan groen goed worden ingezet binnen het onderwijsprogramma.

Een zorgomgeving is vaak een stressvolle omgeving voor patiënten, hun familie en personeel. Groen kan bijdragen aan het verlagen van stress en heeft daarmee een positieve invloed op het herstellend vermogen van patiënten.

Ook in de woonomgeving speelt groen een positieve rol,  zowel uit welzijns- als economisch uitgangspunt. De omgeving is aantrekkelijker en woningen en vastgoed zijn meer waard. Groene buurten kennen een grotere sociale cohesie en lagere misdaadcijfers. Buiten- en binnengroen dragen bovendien bij aan klimaatbeheersing en een rustiger afvoer van regenwater.

Voor de overheid kan groen bijdragen aan het behalen van beleidsdoelstellingen op het gebied van klimaat, waterbeheersing, biodiversiteit, economie, sociale samenhang, en gezondheid en welbevinden. Groen is niet langer een kostenpost maar een investering met grote maatschappelijke opbrengst.

De handvatten die in eerste instantie voor de particuliere Levende Tuin zijn ontwikkeld blijken prima te vertalen naar de openbare ruimte en naar de ruimte rondom scholen, zorginstellingen en bedrijven. Maar ook naar gebouwen. Want daar brengen de meeste mensen immers het grootste deel van hun leven door. Binnen en buiten kunnen steeds meer met elkaar worden verbonden.

Het is tijd voor levende gebouwen in een levende omgeving. Pas dan is er écht sprake van een gezonde, leefbare en duurzame leefomgeving.

Het volledige handboek Levende Tuin is te bestellen bij de VHG.

1.   Ontmoeten in het groen 
2.   Groene winst
3.   Begin bij de bodem
4.   Groen voor gezonde lucht
5.   Bewegen en spelen in het groen
6.   Duurzame materialen in ‘De Levende Tuin’
7.   De onderhoudsvriendelijke Levende Tuin
8.   Water in de ‘De Levende Tuin’
9.   Kleur in ‘De Levende Tuin’
10. Voedsel en bloemen in ‘De Levende Tuin’
11. Geluid in de ‘De Levende Tuin’
12. Biodiversiteit in ‘De Levende Tuin’
13. Productiviteit en ‘De Levende Tuin’
14. Geur in ‘De Levende Tuin’
15. Temperatuur in ‘De Levende Tuin’
16. Veiligheid in ‘De Levende Tuin’
17. Educatie en ‘De Levende Tuin’
18. Ontspannen in ‘De Levende Tuin’